Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Firma Usługowo Handlowa Krystyna Siwek dostępny pod adresem: 42-595 Myszkowice ul. Wolnosci 19 , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 645-105-41-42, Regon: 243082432.

  2. Zbiory danych osobowych zarejestrowane są w rejestrze GIODO pod numerami ksiąg: 146489 oraz 146494

  3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

  4. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze podczas korzystania ze Sklepu internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem). Klient ma możliwość uniemożliwienia zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień własnej przeglądarki internetowej.

  5. Korzystanie z Sklepu oraz zawieranie Umów, które wiąże się z koniecznością podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce zawrzeć umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

  6. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych lub jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą

  7. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, należy korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@siwek.com.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 32 767 95 20 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora.

  8. Firma Usługowo Handlowa Krystyna Siwek oświadcza, ze nie będzie wysyłała niezamówionych informacji handlowych i reklamowych do klientów zarejestrowanych w bazie sklepu poza tymi Klientami, którzy wyrażają na to zgodę. Zgodę tą można w każdej chwili odwołać wysyłając na adres sklep@siwek.com.pl stosowną informację.

  9. Wszelkie informacje dla obecnych i potencjalnych Klientów będą publikowane w zakładce Komunikaty