Reklamacje, zwroty i odstąpienie od umowy

 1. Na wszystkie oferowane towary firma KONTAKT udziela rocznej gwarancji.

 2. Produkt posiadający okres gwarancji inny niż roczny, zawiera stosowny opis w szczegółach towaru na stronie www.siwek.com.pl

 3. Klienta chcącego reklamować produkt prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą i wstępne opisanie problemu.

 4. Następnie należy postąpić zgodnie ze wskazówkami udzielonymi podczas rozmowy czy kontaktu mailowego - w razie reklamacji złego wydruku niezbędne będzie przesłanie wraz z produktem wydruku testowego.

 5. Prosimy o pobranie protokołu reklamacyjnegowypełnienie go i dołączenie do przesyłki - możliwe jest też przesłanie nam skanu wypełnionego protokołu

 6. Reklamowany towar musi zostać odpowiednio zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu.

 7. Po rozpatrzeniu reklamacji towar jest przekazywany klientowi osobiście w siedzibie firmy KONTAKT lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt:

 • firmy KONTAKT - w przypadku uznania reklamacji (wykrycia wady produktu, która wystąpiła bez winy klienta),

 • klienta - w przypadku, gdy wada produktu powstała z jego winy (np. na skutek nieprawidłowego użytkowania, przechowywania etc.).

 

Procedura reklamacji – zasady prawne

 

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu określa ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827). Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 2. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 3. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.

 4. Naprawiony lub nowy produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

 5. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

 6. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. 
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 7. W przypadku otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Usługodawca informuje Klienta w ciągu 14 dni o przyjęciu lub nieprzyjęciu reklamacji. W razie uchybienia terminu żądanie reklamacyjne Klienta uznaje się za zasadne.
 8. Wszelkie reklamacje załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wiąże się z odesłaniem wadliwego produktu do serwisu producenta Usługodawca informuje o tym Klienta.
 9. Informacja o której mowa w pkt. 7 i 8 niniejszego paragrafu przesyłana jest Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w trakcie rejestracji na platformie sklepu.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny

 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjna lub pocztą elektroniczną na adres: FUH KONTAKT Krystyna Siwek 42-595 Myszkowice ul. Wolności 19  
  sklep@siwek.com.pl

 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Po otrzymaniu Państwa oświadczenia prześlemy pocztą elektroniczną na Państwa adres potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 7. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy rzeczy nieużywanych. Towary, które wykazują niesprawność po ich zamontowaniu objęte są procedurą reklamacyjną.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy i odesłania zakupionej rzeczy w stanie niezmienionym zwracamy Państwu wszystkie otrzymane przez Państwa płatności z tym, ze jeżeli wybrali Państwo sposób dostawy wyższy niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwracamy koszty pomniejszone o różnicę pomiędzy kosztem wybranym przez Państwa a najtańszym przez nas oferowanym

 2. Zwrotu płatności dokonamy niezwłocznie po otrzymaniu zwracanej rzeczy i sprawdzeniu jej stanu. W przypadku użycia produktu wykraczającego poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy kwota zwrotu może być pomniejszona o wynikający z powyższego ubytek wartości rzeczy.

 3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze z przyczyn technicznych będzie to niemożliwe a Państwo zgodzicie się wyraźnie na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

Odesłanie zakupionego towaru

 1. Zwracana w tym trybie rzecz powinna być w pełni kompletna, a sam produkt oraz akcesoria mają być nieuszkodzone i nie mogą nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. W innym przypadku odpowiadacie Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 3. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosicie Państwo.

Dodatkowe uwagi

 1. Treść pouczenia o dostąpieniu od umowy można pobrać w formacie PDF z udostępnianego linku: Pobierz Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 2. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej www.get.adobe.com/reader/

 3. Data opublikowania regulaminu: 25-12-2014 r.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


FUH KONTAKT Krystyna Siwek 42-595 Myszkowice ul. Wolności 19

Ja/My(*).................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy/odbioru(*):.........................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):........................................................................................................

Adres konsumenta(-ów):........................................................................................................................

 

Data:....................................................

.........................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)